Skład Rady Nadzorczej:

 • doc. dr inż. Ryszard Łubyk
 • - Przewodniczący
 • mgr Paweł Roga
 • - Członek
 • mgr Magdalena Kapusta
 • - Członek
 • Stanisław Ryzner
 • - Członek
 • Janusz Dobel
 • - Członek


  Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • coroczne badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa wyżej,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom organów Spółki absolutorium,
 • zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i uchwalanie regulaminu organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki,
 • reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu i w sporach z nimi oraz wykonywanie w stosunku do członków Zarządu wszelkich innych czynności związanych z wykonaniem przez nich mandatu,
 • powoływanie na wniosek Zgromadzenia Wspólników członków Zarządu oraz odwoływanie członków Zarządu ,
 • udzielanie zgody Zarządowi na zbycie środków trwałych o wartości przenoszącej równowartość kwoty 10.000 EURO
 • udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań o wartości przenoszącej równowartość kwoty 10.000 EURO
 • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego corocznie badania sprawozdania finansowego Spółki

 • Szczegółowe informacje tego dokumentu:
   Nazwa Artykułu : Rada Nadzorcza
   Wytworzył(a) : Zgromadzenie Wspólników (2006-04-20)
   Wprowadził(a) : Łukasz Pieniążek (2006-10-02)
  Rejestr zmian tego dokumentu