ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓWGminę Miejską Jarosław w Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Miasta.


Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podział zysku lub podjęcie uchwały o pokryciu strat
 • udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • zmiany umowy Spółki,
 • wyrażanie zgody na połączenie lub przekształcenie Spółki,
 • zatwierdzenie regulaminu Spółki, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę i obowiązki Spółki wobec odbiorców usług,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki,
 • zbywanie lub nabywanie nieruchomości,
 • zbywanie lub wydzierżawianie Przedsiębiorstwa Spółki lub ustanawiania na nim prawa użytkowania,
 • podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego


 • Szczegółowe informacje tego dokumentu:
   Nazwa Artykułu : Zgromadzenie Wspólników
   Wytworzył(a) : Rada Miasta Jarosław (1992-01-31)
   Wprowadził(a) : Łukasz Pieniążek (2006-10-02)
  Rejestr zmian tego dokumentu